แนะนำหนังสือใหม่
 
 
 
 
 
 
 
 
       ขอเสนอ
 

             การบัญชีบริหาร/Managerial Accounting         
                ผู้เขียน : รศ.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์            
              เกม กิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาทีมงาน  
                 ผู้เขียน : สมชาติ  กิจยรรยง/จีรชา  ใจเปี่ยม                    

 

         รู้ทัน ทุกข์ แล้วจะสุขเอง            
         ผู้เขียน : กิตตเมธี                
                                              
    ฉลาดรู้ทางการเงิน/Financial Intelligence  
     ผู้เขียน : KAREN BERMAN, JOE KNIGHT  
     และ JOHN CASE
     Office 2007         
     ผู้เขียน : ธีระศักดิ์  สุโชตินันต์      
 

         แนะนำหนังสือ  เดือนกรกฎาคม  2553
                  การจัดการความรู้ (KM) ฉบับขับเคลื่อน LO    โดย : ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด     
                  ภูมิแพ้แก้ได้/Hidden Food Allergies       ผู้เขียน : Patrick Holford & Dr.James Bray    
                  แผนที่และคู่มือเที่ยวไทยปี 53                        โดย : บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด
                  เรียนมาตั้งนาน ถึงกาลใช้ภาษาถูกก็คราวนี้    โดย : อ.ดรุณี  กีรภิญโญ   
                  องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม                   ผู้แปล : สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล    
 
 
มิ.ย.|ก.ค.|ส.ค.|ก.ย.|ต.ค.|พ.ย.|ธ.ค.