สตส.นนทบุรี ออกหน่วยบริการ “คลินิกบัญชี” ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 
       เมื่อเร็วๆ นี้   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี  นำโดย นางพจนารถ  เกษประคอง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี
  ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี พร้อมให้บริการแนะนำ
การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 
ที่มาร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ปี 2553  ให้ได้รับประโยชน์
จากการจัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสามารถ รู้รายรับ รายจ่ายภายในครัวเรือนอย่างรอบด้าน
       โอกาสนี้ นายประดิษฐ์  สุคนธสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี